KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA – ĐẠI HỌC 2017

Khởi Nghiệp Quốc Gia – Đại Học 2017

Số lượng học sinh khóa học:
+ 30 học sinh/1 khóa
+ Mỗi trường đề cử 3 học sinh (3 nhóm) có dự án tốt
nhất tham gia buổi tọa đàm
Số khóa học 3 lớp/1 trường.
Địa điểm học Tại hội trường của trường đại học
Thời gian đào tạo & truyền thông 15/8/2017 15/9/2017
Số điểm truyền thông – brand activation 3 – 5 trường
Triển khai truyền thông tại các trường _ Tờ rơi, băng rôn tại trường.
_ Sampling, brand activation cho NTT tại mỗi trường


Địa điểm sự kiện đồng hành | Diadiemsukien.com | Diadiemsukien.vn

 


Call Now Button